ENVIRONMENTAL CHANGES IN the XXth CENTURY POLAND AND THEIR INFLUENCE ON WATER SUPPLY

ZMIANY ŚRODOWISKOWE NA OBSZARZE POLSKI W XX WIEKU I ICH WPŁYW NA ZAOPATRZENIE W WODĘ

Artykuł  przedstawia problem zapewnienia odpowiedniej ilości wody, jaki może wystąpić w przyszłości na terenie Polski. Przez pryzmat zmian zachodzących w środowisku naturalnym, omówione zostały zagadnienia związane z bilansem wodnym w kraju i zagrożeniami jakie owe zmiany mogą powodować. Wskazano na historyczny rozwój zmian klimatycznych i ich wpływ na stosunki wodne. Zasygnalizowano, że zachodzące obecnie negatywne procesy mogą trwać bardzo długo i ich czas działania nie jest do przewidzenia, gdyż w dużej mierze zależą one od zmian klimatycznych, na które nie mamy wpływu.

Słowa kluczowe:

bilans wodny; zaopatrzenie w wodę; zmiany środowiskowe; ochrona środowiska

The article describes a possible future problem of providing a sufficient amount of water on the Polish territory. It highlights the country’s water balance, threatened by changes in the natural environment. It also points to the development of climate change over time and its impact on water regimes. We learn that the negative processes occuring presently may last for a very long time and the length of their action is unpredictable since they greatly depend on climate changes over which we have no control.

Key words:

water balancewater supplyenvironmental change; environment protection