Produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca w gospodarstwie

Od 2006 roku gospodarstwo specjalizuje się w hodowli bydła mięsnego. W pierwszych latach działalność hodowlana skupiała się na rozwoju stada i  stworzeniu odpowiednich warunków do realizacji tego zadania. Obecnie, kiedy wielkość stada liczy już około 200 sztuk, produkcja zwierzęca stanowi znaczący dochód gospodarstwa. Docelowo, wraz z poprawą jakości gruntów ornych oraz jakości łąk i pastwisk, ilość bydła powinna się jeszcze podwoić. W gospodarstwie hodowane są obecnie dwie rasy bydła mięsnego tj. rasa Hereford oraz Limousine. Obie rasy utrzymywane są jako mieszańce. Od listopada 2011 roku w gospodarstwie prowadzona była równolegle produkcja trzody chlewnej w oparciu o rasę Złotnicką białą. W ostatnim czasie produkcja ta została na określony czas zawieszona. Przez cały rok, na przestrzeni kilku lat, utrzymywane były także w gospodarstwie maciory, natomiast tuczniki utrzymywane były jedynie w okresie od wiosny do późnej jesieni. Hodowla ta prowadzona była w warunkach naturalnych, to znaczy zwierzęta przebywają przez cały czas na przeznaczonych do tego celu kwaterach. Jedynie w okresie zimowym maciory większość czasu spędzały w pomieszczeniach, z których mają stały dostęp do okólnika na zewnątrz. Wypraszanie się macior następowało w budkach, z których każda posiada wokół duży okólnik. Po wyproszeniu maciory pozostawały z młodymi do jednego miesiąca, następnie młodzież przenoszona była do dużej wspólnej kwatery dla tuczników. 

Hodowla zwierząt w gospodarstwie to nie tylko aspekt produkcyjny, odgrywa ona również istotną rolę w procesie poprawy jakości czy wręcz rekultywacji gruntów. Przyczynia się ona również do utrzymania i podnoszenia różnorodności biologicznej fauny i flory występującej na gruntach gospodarstwa, a szczególnie prowadzi do zwiększenia ilości fauny glebowej.