IES - Stowarzyszenie

Stowarzyszenie zostało powołane w celu rozdzielenia działalności naukowej Instytutu od działalności rolniczej i inżynierskiej.
Główne zadanie stowarzyszenia polega na pozyskiwaniu środków finansowych do realizacji postawionych celów naukowych Wojciecha Halickiego i osób z nim współpracujących. Do tych celów należy:

  • Prowadzenie badań w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodą i opracowywanie projektów wdrożeniowych​
  • Prowadzenie badań środowiskowych (obecnie na Syberii i w krajach Azji Centralnej)
  • Organizacja ekspedycji naukowych
  • Kontynuacja prowadzenia zagrody hodowlanej żubrów w Sycowicach
  • Dystrybucja książek, które były wydane przez działające do 2020 roku Wydawnictwo Instytutowe

Badania środowiskowe i ekspedycje naukowe

Badania te prowadzone są poza granicami kraju (obecnie Syberia i Azja Centralna), w związku z tym ich realizacja związana jest z organizacją ekspedycji naukowych w badane rejony. Zasadnicze badania dotyczą jakości występujących tam wód, a pośrednio są one związane ze stanem gleb oraz warunkami lokalnej wegetacji fauny i flory. Ponadto wykonywanie analiz wód opadowych jest źródłem wiedzy na temat czystości powietrza. Bazą do prowadzenia badań w tych rejonach jest wieloletnia współpraca z Uniwersytetem w Tomsku (Syberia Zachodnia). Efekty prowadzonych ekspedycji i badań to liczne artykuły w zagranicznych czasopismach, a przede wszystkim publikacje książkowe(Syberia Zachodnia, Wetland). Więcej na temat ekspedycji naukowych dostępnych będzie już niedługo na blogu.

Instytutowa zagroda żubrów

Zagroda hodowlana żubrów w Sycowicach leży na obszarze otuliny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Jest to ponad 50 hektarowy kompleks podmokłych łąk wraz z licznymi zadrzewieniami śródłąkowymi i śródpolnymi – dla żubrów miejsce szczególne. Sycowice są jedną z niewielu zamkniętych zagród hodowlanych w Polsce, w której te wspaniałe ssaki są samowystarczalne – żyją bez potrzeby ich stałego dokarmiania. Zagroda funkcjonuje od maja 2012 roku, kiedy to pierwsze żubry przyjechały do zagrody. Ponieważ żubry żyją w zagrodzie w warunkach bardzo zbliżonych do naturalnych, rozwój osobniczy w stadzie podlega naturalnej selekcji. Z tego powodu ilość żubrów jest zmienna, na świat przychodzą nowe, z których nie wszystkie przeżywają, inne giną śmiercią naturalną z powodu chorób czy też starości. Obecnie we wrześniu 2020 stado liczy siedem osobników.

Wydawnictwo Instytutowe

Wydawnictwo Instytutowe wydało następujące pozycje:

  • Wojciech Halicki, 2015, Ekologia stosowana w zrównoważonej gospodarce wodno-ściekowej. Projektowanie i budowa naturalnych systemów oczyszczania ścieków.
  • Beata Halicka, Bogusław Mykietów, 2011, Kozaki–Pyrzany. Polifonia pamieci Polifonia pamięci o przymusowych migracjach we wspomnieniach Polaków, Niemców i Ukrainców./Kozaky–Pyrehne. Polen, Deutsche und Ukrainer auf dem Erinnerungspfad erzwungener Migrationen.
  • Karl Schlögel, Beata HalickaOdra, 2008, Oder. Panorama europejskiej rzeki.
  • Halicka Beata, 2005, Krosno Odrzańskie. Wspólne dziedzictwo kultury. „Das gemeinsame Kulturerbe”  Crossen an der Oder. 1005-2005.