Badania w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej

Badania w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej

Zrównoważone gospodarowanie wodą, to takie jej wykorzystanie, które pozwala zaspokoić nasze potrzeby bytowe oraz gospodarcze bez negatywnego wpływu na stan ilościowy i jakościowy zasobów wodnych, które mamy do dyspozycji.  Niestety, ale jak na razie cały czas istniejąca gospodarka wodna związana jest z nieustannym negatywnym wpływem na stan zasobów wodnych. Mimo tego faktu nie brakuje też pozytywnych przykładów zrównoważonej gospodarki wodnej, gdzie woda między innymi wykorzystywana jest wielokrotnie. Temu służą prowadzone w IES badania. Na podstawie dotychczasowych wieloletnich prac w tym zakresie można już śmiało powiedzieć, że każdy dom może być dzisiaj przykładem bardzo mądrego zrównoważonego gospodarowania wodą. Badania w IES skupiają się na opracowaniu i wdrażaniu alternatywnych źródeł wody pitnej dla budynków czy gospodarstw nie podłączonych do sieci wodociągowej, oczyszczaniu ścieków, odnowie wody i jej powtórnemu wykorzystaniu. Ponadto prowadzone są badania na uzdatnianiem gorszej jakości wód jak wody gruntowe, wody z rowów czy stawów, które po uzdatnieniu spełniać mogą wymagania jakościowe wody do picia lub wody do celów kąpielowych.

Najważniejszym elementem infrastruktury badawczej Instytutu jest własne laboratorium do badania wody, ścieków i gleby w zakresie analiz fizycznych, chemicznych i biologicznych. Funkcjonowanie laboratorium umożliwia wykorzystanie pozostałej następującej infrastruktury badawczo-rozwojowej instytutu:

Pilotażowy obiekt do oczyszczania ścieków i odnowy wody, który zasilany jest ściekami pochodzącymi z Instytutu. Obiekt ten został wybudowany w celu prowadzenia wielokierunkowych badań technologicznych, których celem jest uzyskanie ze ścieków wody o jakości wody do picia oraz produkcja cennego kompostu. Z tego powodu obiekt ten wyposażony jest w wiele elementów umożliwiających pobieranie prób na różnych etapach oczyszczania oraz dokonywania różnych zmian technologicznych.

Na drugim miejscu znajduje się stacja uzdatniania wody opadowej. Badania prowadzone na stacji mają doprowadzić do gotowych rozwiązań, które będzie można zastosować tam, gdzie występuje brak wody wodociągowej. Budynki jednorodzinne będą mogły być wyposażone w takie instalacje, które pozyskują, magazynują i uzdatniają wody opadowe do celów pitnych.

Na trzecim miejscu znajduje się basen kąpielowy (25 m długości) wyposażony w obiekty towarzyszące służące do oczyszczana wody kąpielowej. Basen zasilany jest wodą z pobliskiego rowu. Celem prowadzenia badań na tym obiekcie jest opracowanie naturalnej technologii nisko-energetycznej umożliwiającej uzdatnianie wody na cele kąpielowe oraz utrzymywanie w basenie przez cały czas jego funkcjonowania wody najwyższej jakości. Ponadto basen służy jako zbiornik wody czystej na potrzeby instytutowego gospodarstwa oraz zbiornik przeciw pożarowy. Pełni on również ważną rolę dla lokalnie występujących płazów, dla których stał się on ulubionym miejscem bytowania a przede wszystkim zimowym miejscem hibernacji.