Get Adobe Flash player

Instytutowa zagroda żubrów

Zagroda hodowlana żubrów w Sycowicach leży na obszarze otuliny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. Jest to ponad 50 hektarowy kompleks podmokłych łąk wraz z licznymi zadrzewieniami śródłąkowymi i śródpolnymi – dla żubrów miejsce szczególne. Sycowice są siódmą zagrodą hodowlaną tych wspaniałych ssaków w Polsce. Partnerem Instytutu Ekologii Stosowanej przy realizacji całego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Miłośników Żubrów. Współpraca ta pozwoliła nie tylko na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na budowę infrastruktury zagrodowej, ale przede wszystkim stworzyła kadrze Instytutu warunki do współpracy ze specjalistami w zakresie restytucji żubra w Polsce.

Budowa zagrody jest częściowa realizowana w ramach Projektu „Ochrona ex situ żubra Bison bonasus w Polsce”. Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.13.00-00-050/09-00 oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 615/2010/Wn-50/OP-WK-PS/D.

Aktualne zagroda nie jest otwarta dla zwiedzających.