Poniżej zamieszczono dla Państwa informacje na temat technologii naturalnego oczyszczania ścieków projektu Instytutu Ekologii Stosowanej.

1. Zasada działania naturalnych, roślinnych oczyszczalni ścieków.

Podstawowa zasada oczyszczania w tej technologii polega na rozkładzie zanieczyszczeń zawartych w ściekach poprzez mikroorganizmy bytujące w glebie, wspomagane przez system korzeniowy roślin makrofitowych. Mikroorganizmy występują w gruncie naturalnie, jednak w celu zwiększenia intensyfikacji procesu redukcji zanieczyszczeń w oczyszczalni stosuje się dodatkowo warstwę organiczną tzw. BIO-HUMIX. Główny etap oczyszczania ścieków zachodzi w filtrze roślinnym oraz gruntowej warstwie stawu denitryfikacyjnego. Proces biologicznego oczyszczania ścieków wspierany jest procesami fizycznymi
i chemicznymi.

 

Osadnik i przepompownia

Osadnik pełni funkcje wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków. W nim następuje sedymentacja części stałych ścieków, które opadają na dno osadnik, gdzie ulegają procesowi fermentacji. Przepompownia zapewnia tłoczenie ścieków na filtr roślinny, gdy przepływ grawitacyjny jest nie możliwy do uzyskania.

Filtr roślinny

To zasadniczy element oczyszczalni, odizolowany jest od podłoża folią. Wypełnienie filtra stanowi grunt wymieszany z materiałem organicznym. Powierzchnia filtra obsadzona jest specjalnie dobraną roślinnością wodno-bagienną.

Denitryfikacyjne złoże korzeniowe

Jest to element doczyszczający, najczęściej w kształcie koła, służy do dalszego doczyszczania ścieków oraz umożliwia ich odprowadzenie do gruntu. Podobnie jak filtr obsadza się go wielogatunkową roślinnością makrofitową. Staw może być również miejscem bytowania różnych gatunków ryb i płazów.

 

Więcej na temat naszych projektów.

 

Budowę oczyszczalni dla przeciętnego budynku mieszkalnego przedstawia poniższy schemat (opracowanie własne).

 

Film prezentujący budowę roślinnej oczyszczalni ścieków technologii IES na przykładzie Pensjonatu Korona w  Modrzycy (lubuskie):


2. Koszt budowy naturalnych, roślinnych oczyszczalni ścieków.

Koszty materiałów do budowy oczyszczalni dla przeciętnego budynku mieszkalnego wahają się przeciętnie od 2500 PLN do 5000 PLN w zależności od zastosowanego wariantu oraz możliwości wykorzystania istniejących szczelnych obiektów.Cena ta może ulec też podwyższeniu jeśli inwestorowi zależy na efektownym wykończeniu obiektu (mostki, fontanny, oświetlenie).

Oczyszczalnia podnosi walory estetyczne otoczenia, często inwestorzy na własne życzenie powiększają powierzchnię stawu, by zasiedlić tam ryby i żaby, a także obsadzają staw ozdobnymi roślinami wodnymi tworząc w ten sposób miejsce do odpoczynku.

2.1.  Przykładowe zestawienie materiałów potrzebnych do budowy oczyszczalni dla budynku mieszkalnego 4-8 osobowego (wariant A)

2.2. Przykładowe zestawienie materiałów potrzebnych do budowy oczyszczalni dla budynku mieszkalnego 4-8 osobowego (wariant B)

Należy jednak pamiętać, że kwoty które podano można zminimalizować (np. wykorzystując istniejące szczelne zbiorniki lub przez ich doszczelnianie i adaptacje jako osadnik lub przepompownie).

Ten typ technologii przewiduje również kilka wariantów np. system grawitacyjny, który pracuje bez przepompowni ścieków (jeśli teren pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania).


3. Koszty eksploatacyjne naturalnych, roślinnych oczyszczalni ścieków.

Koszty eksploatacyjne tego typu oczyszczalni ścieków wiążą się właściwie tylko z kosztami energii elektrycznej na zasilanie pompy. Jednkaże w pierwszysch latach funkcjonowania oraz w przypadku oczyszczalni zlokalizowanych na otwartych terenach (szczególnie tam, gdzie kierunek wiatru skierowany jest bezpośrednio w rurę łączącą filtr i tzw. staw)  zalecane jest docieplenie zimą filtra i rury grubą wastwą słomy zabezpieczonej np. sznurkiem przed wywianiem.

Utrzymanie obiektu polega przede wszystkim na kontroli pracy pompy, koszeniu roślinności i opróżnianiu osadnika gnilnego. 

Najczęściej popełniane błędy eksploatacyjne…..

Prawidłowa eksploatacja skutkuje wieloletnią, skuteczną i niekłopotliwą pracą.


4. Etapy budowy naturalnych, roślinnych oczyszczalni ścieków.

Galeria z wybranymi inwestycjami przydomowymi i lokalnymi:
 

5. Efektywność oczyszczania naturalnych, roślinnych oczyszczalni ścieków.

Ta technologia pozwala w stosunkowo tani sposób i bardzo skutecznie oczyszczać ścieki bytowo-gospodarcze. Oczyszczalnie indywidualne oraz lokalne badane są regularnie w laboratorium Instytutu, jak również w laboratoriach Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych lub innych laboratoriach certyfikowanych w całej Polsce. Zlecają je osoby indywidualne, gminy, jak również sam Instytut. Wyniki są cennym źródłem weryfikacji skuteczności tych oczyszczalni i jak również służą badaniom naukowym. Od 10 lat technologia jest systematycznie ulepszana i badana, w celu osiągania jak najlepszych parametrów fizyko-chemicznych, biologicznych oraz mikrobiologicznych ścieków oczyszczonych. 

 

Film prezentujący krótką opinię użytkownika roślinnej oczyszczalni ścieków (Pensjonat Korona) technologii Instytutu Ekologii Stosowanej :

Poniżej przedstawiamy wyniki badań jakości oczyszczonych ścieków odpływających
z oczyszczalni naturalnych wg projektu IES wybudowanych na terenie gmin woj. podlaskiego: Sokoły, Jeleniewo, Rutka-Tartak, Puńsk. Badania wykonane przez Zakład Podstaw Technicznej Infrastruktury w Rolnictwie, Instytutu Budownictwa, Mechanizacji
i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. Finansowane w ramach dotacji udzielonej dla IBMER
i IES przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (w 2007 roku).

5.1. Przykładowe wyniki badania efektywności przydomowych oczyszczalni ścieków zaprojektowanych dla mieszkańców gm. Opalenica (Wielkopolska) – pobór prób i analiza-laboratorium Zakładu Badania Wód i Ścieków w Szczecinie w 2010 r.

5.2. Przykładowe wyniki badania efektywności oczyszczalni zaprojektowanej dla Pensjonatu Korona (Lubuskie) – pobór próbek i analiza- laboratorium  MZGK w Nowej Soli) w 2012 r.


6. Gminy współpracujące:

http://www.kruklanki.pl/pl/Ekologiczne_oczyszczalnie_sciekow,55

http://ugsokoly.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=50934

http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090907/REGION03/732224697

http://www.zagrodnik.org/content/oczyszczalnie-roslinno-stawowe-instytutu-ekologii-stosowanej

http://milki.wm.pl/5054,Gmina-kupila-licencje-na-przydomowe-oczyszczalnie.html#axzz2HTFkJT5v

http://www.czasbochenski.pl/stale-rubryki/Region/dostana-dokumentacje-za-darmo/

http://www.korytnica.pl/index.php?id=1&n_id=338

http://www.ciechanowiec.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2081&Itemid=324

http://www.to.com.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091120/TO_ARCHIWUM/641807516

http://scinawa.pl/index.php/wiesci-z-powiatu/83-wiesci-z-wojewodztwa.html

http://lipnicamurowana.pl/archiwum/gospodarka_wodno_sciekowa.htm

http://www.maldyty.pl/cms2/content/view/192/11/

http://www.jedwabne.pl/index.php?wiad=63

http://www.odr.pl/ekologia-i-rodowisko/ochrona-rodowiska/502-spos%C3%B3b-na-tani%C4%85-przydomow%C4%85-oczyszczalni%C4%99-%C5%9Bciek%C3%B3w

Więcej na temat współpracy w zakładce O nas w Prasie  (www.ies.zgora.pl/dzialanosc-inzynierska/o-nas-w-prasie/)


OFERTA DLA GMIN :

Forma współpracy pomiędzy Instytutem a Gminą, polega na zakupie dokumentacji projektowej od Instytutu za kwotę 25.000,00 PLN Netto. W ramach tego zakupu Gmina nabywa:

1. Licencję – prawo wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do budowy  oczyszczalni przydomowych na terenie swojej gminy (bez ograniczenia ilościowego),

2. W ramach wynagrodzenia za projekt, Instytut zobowiązuje się ponadto bezpłatnie do przygotowania dokumentacji technicznych dla Inwestycji budowanych w pierwszym roku, tj.:

  • Wypełnienie w imieniu Inwestora wniosku Zgłoszenia robót budowlanych,

  • Wypełnienia w imieniu Inwestora Oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

  • Wrysowanie w mapę poszczególnych elementów oczyszczalni – plan zagospodarowania,

  • Przygotowanie dokumentacji technicznej dla każdego Inwestora w trzech egzemplarzach,

  • Dokonanie w imieniu mieszkańców Zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym,

3. Merytoryczny nadzór nad budową ze strony IES,

4. Przeszkolenie osób odpowiedzialnych w Gminie za budowę i eksploatację przydomowych  oczyszczalni,

5. Odbiór zgodności wykonania z przedłożoną dokumentacją wybudowanych oczyszczalni i wystawienie gwarancji dla Inwestorów.

6. Wykonanie i przygotowanie folderu reklamowego o wdrażanym na terenie Gminy  programie budowy oczyszczalni przydomowych.

Całą współpracę rozpoczyna spotkanie informacyjne dla mieszkańców, które prowadzone jest przez pracownika Instytutu Ekologii Stosowanej.


 

7. Zalety oczyszczalni tej technologii:

·         prosta budowa (samodzielne wykonanie systemem gospodarczym),

·         powiększenie walorów estetycznych krajobrazu,

·         możliwość wykorzystania oczyszczonej wody ze stawu do podlewania np. trawników,

·         niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,

·         mała powierzchnia zabudowy,

·         pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze,

·         możliwość dofinansowania ze środków UE.